صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3620
عنوان مطلب تاريخ اتحاد مبارزان کمونيست - سخنرانى در انجمن مارکس لندن
اوريژينال نوار آرشيو انجمن مارکس لندن
تاريخ 13790215 - 20000515
فايل پايه
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد.
تبديل به فورمت rm و smil
قدم بعدى مطلب بشکل نوشته منتشر شود.


Last updated: 2004-08-14