صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3630
عنوان مطلب گفتگوى خصوصى با راديو انترناسيونال
اوريژينال نوار آرشيو راديو انترناسيونال
تاريخ 13800101 - 20010321
فايل پايه فايل ASF پياده شده از سايت راديو انترناسيونال
فايل واژه نگار دريافت شده از آذر ماجدى
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد.
تبديل به فورمت rm و smil
20041209 - متن پياده شده منتشر شد.
قدم بعدى


Last updated: 2004-12-09