صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3640
عنوان مطلب درباره فاجعه تروريستى ۱۱ سپتامبر در آمريکا - مصاحبه با راديو انترناسيونال
اوريژينال نوار آرشيو راديو انترناسيونال
تاريخ 13800620 - 20010911
فايل پايه فايل ASF پياده شده از سايت راديو انترناسيونال
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد.
تبديل به فورمت rm و smil
قدم بعدى مطلب بشکل نوشته منتشر شود.


Last updated: 2004-08-14