صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3690
عنوان مطلب درباره مبارزه با اعتياد - مصاحبه با راديو انترناسيونال
اوريژينال نوار آرشيو راديو انترناسيونال
تاريخ 13790812 - 20001102
فايل پايه فايل ASF پياده شده از سايت راديو انترناسيونال
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد.
تبديل به فورمت rm و smil
20041212 - متن پياده شده تهيه و براى اديت نهايى ارسال شد.
قدم بعدى متن نوشته تصحيح و اديت شده منتشر شود.


Last updated: 2004-12-12