صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3710
عنوان مطلب کانديداتورى خاتمى، بحث دو جناح حکومت بر سر اصلاحات - مصاحبه با راديو انترناسيونال
اوريژينال نوار آرشيو راديو انترناسيونال
تاريخ 13790512 - 20000802
فايل پايه فايل ASF پياده شده از سايت راديو انترناسيونال
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد.
تبديل به فورمت rm و smil
قدم بعدى مطلب بشکل نوشته منتشر شود.


Last updated: 2004-08-14