صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3740
عنوان مطلب پيرامون اوضاع سياسى کشور و رابطه ايران و آمريکا - مصاحبه با راديو انترناسيونال
اوريژينال نوار آرشيو راديو انترناسيونال
تاريخ 13790616 - 20000906
فايل پايه فايل ASF پياده شده از سايت راديو انترناسيونال
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد.
تبديل به فورمت rm و smil
قدم بعدى مطلب بشکل نوشته منتشر شود.


Last updated: 2004-08-14