صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3760
عنوان مطلب پيامدهاى حکم خامنه‌اى و واکنش جريان دو خرداد - مصاحبه با راديو انترناسيونال
اوريژينال نوار آرشيو راديو انترناسيونال
تاريخ 13790519 - 20000809
فايل پايه فايل ASF پياده شده از سايت راديو انترناسيونال
انجام شده 20040814 - به ليست آثار اضافه شد.
تبديل به فورمت rm و smil
قدم بعدى مطلب بشکل نوشته منتشر شود.


Last updated: 2004-08-14