صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3821
عنوان مطلب پاسخ به يک پرسش در جلسه پالتاک
معنى دمکراسى، رأى فرد و دخالت شهروندان در سرنوشت جامعه
اوريژينال نوار ضبط شده از جلسه پلتاک دريافت شده از رفيق سياوش مدرسى
تاريخ 13800921 - 20011212
فايل پايه 3821fa.vnf فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق ايرج فرزاد
متن پياده شده توسط رفيق ايرج فرزاد
انجام شده 20041225 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
ارسال متن پياده شده براى اديت.
قدم بعدى - متن اديت شده منتشر شود.


Last updated: 2004-12-25