صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3822
عنوان مطلب پاسخ به دو پرسش در جلسه پالتاک
موضوعيت لنينيسم، اعتقاد به دمکراسى
اوريژينال نوار ضبط شده از جلسه پلتاک دريافت شده از رفيق سياوش مدرسى
تاريخ 13800921 - 20011212
فايل پايه 3822fa.vnf فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق ايرج فرزاد
متن پياده شده توسط رفيق ايرج فرزاد براى اولين بار در نشريه "اکتبر شماره ٧، به تاريخ ١٣ اکتبر ٢٠٠٤" منتشر شده است.
انجام شده 20041017 - تنظيم و انتشار html فارسى
20041123 - از روى سايت تا دريافت نوار و کسب تاييد آذر ماجدى برداشته شد.
20041219- صداى مربوط به اين بخش بحث منتشر و به متن متصل شد.
20041225- در متن پياده شده در نشريه اکتبر، تاريخ جلسه به غلط ٢٧ نوامبر ذکر شده است. اين بحث مربوط به جلسه ١٢ دسامبر است که در متن تصحيح شد.
قدم بعدى - متن اديت شده منتشر شود.


Last updated: 2004-12-25