صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 3830
عنوان مطلب پرسش و پاسخ در پالتاک ٢٦ دسامبر ٢٠٠١
اوريژينال صداى ضبط شده از جلسه پالتاک
تاريخ 13801005 - 20011226
فايل پايه فايل صدا (CD) دريافت شده از رفيق سياوش مدرسى
انجام شده 20041219 - تنظيم و انتشار فايلهاى صدا rm و smil
قدم بعدى بخشهايى از اين نوار قبلا توسط رفيق ايرج فرزاد پياده شده است.
بخشهاى باقيمانده پياده شود.


Last updated: 2004-12-19