پيشگفتار

چاپ اول جلد هفتم مجموعه آثار منصور حکمت


1
جلد ٧ مجموعه آثار، از انتشارات بنياد منصور حکمت، به مباحث کمونيسم کارگرى اختصاص دارد. من به درخواست منصور حکمت وظيفه ويراستارى و چاپ آثار وى را بعهده گرفته ام و بمنظور انجام اين وظيفه افتخارآفرين بنياد منصور حکمت را بنيان گذاشتم.
2
منصورحکمت خود جلد ٦ و ٧ را به اين مبحث اختصاص داده بود. مباحث کمونيسم کارگرى بطور کرونولوژيک در اين دو جلد بچاپ رسيده است. جلد ٦ سالهاى ١٣٦٤ تا ١٣٦٧ و جلد ٧ سالهاى ١٣٦٧ تا ١٣٧٠ را در برميگيرد. نوشته هاى ديگر منصور حکمت که طى اين سالها نوشته شده و مستقيما به مبحث کمونيسم کارگرى مربوط نميشود در جلد ٥ منتشر خواهد شد. انتخاب مطالب عمدتا توسط خود منصور حکمت انجام گرفته بود. علاوه بر ليستى که او تهيه کرده بود، صرفا چند مطلب ديگر از ميان مقالاتش که در کمونيست، ارگان حزب کمونيست ايران، بچاپ رسيده به اين مجموعه اضافه شده است. بغير از دو مطلب، يکى قرار مربوط به عضويت کارگرى مصوب پلنوم ١٥ حزب کمونيست و نامه به فعالين حزب درباره تشکيل فراکسيون کمونيسم کارگرى که داخلى بوده و انتشار بيرونى نيافته بودند، ساير مطالب پيش از اين منتشر شده اند.مطالب مندرج در اين جلد به مباحث داغ کمونيسم کارگرى در حزب کمونيست ايران ميپردازد، بخش عمده مطالب بر وظايف، استراتژى و فعاليت سياسى و نظامى حزب کمونيست در کردستان و سپس مباحث مربوط به پروسه جدايى از حزب کمونيست متمرکز است. مبحث عضويت کارگرى در دو بخش در نشريه کمونيست بچاپ رسيد و بخش سوم آن منتشر نشد.
3
در تهيه و آماده کردن اين کتاب دوستان متعددى از حزب کمونيست کارگرى شرکت داشته اند.


آذر ماجدى
بنياد منصور حکمت
ژوئن ٢٠٠٣