برگشت به فهرست آثار
ستون تاريخ ها

در ستون تاريخ در مقابل هر عنوان دو تاريخ نوشته شده است. تاريخ فرنگى (ميلادى) و زير آن تاريخ ايرانى (هجرى). تاريخ فرنگى از تاريخ ايرانى ٦٢١ سال و ٢ ماه و ٢٠ روز جلوتر يعنى بيشتر است.

به اين ترتيب اول ماه مه ٢٠٠١ به تاريخ ايرانى اينطور ميشود:

	 - 01 05 2001
 	   20 02 621
چون ٢٠ از ١ بزرگتر است يک واحد از تعداد ماه ها برميداريم و معادل آن يعنى ٣٠ روز به تعداد روزها اضافه ميکنيم:

	 - 31 04 2001
 	   20 02 621
	 ----------------
 	   11 02 1380
حاصل تفريق ميشود يازده ارديبهشت ١٣٨٠

چون ماههاى ايرانى و فرنگى هميشه ٣٠ روز نيستند و سالها هم کبيسه و غيرکبيسه دارند، گاهى اين محاسبه يک دو روز تاريخ را پس و پيش نشان ميدهد. اما براى کار ما همين حد دقت کافى است.

ولى آنچه که از همين حساب بالا مسلم ميشود اين است که غير ممکن است پانزدهم يک ماه فرنگى برابر پانزدهم يک ماه ايرانى بشود. با اينحال در ليست مقالات اين زوج هاى غيرممکن را بکرات مشاهده ميکنيد. اين در واقع راه حل ماست براى نشان دادن تاريخ مطالبى که روز نگارش يا انتشارشان مشخص نيست.

وقتى زير مقاله اى مثلا نوشته شده باشد "شهريور ٧٩" و معلوم نباشد کدام روز شهريور، ما تاريخ مطلب را 13790615 ثبت ميکنيم و معادل فرنگى تاريخ را 20000915. بنابراين هر وقت مشاهده کرديد که روزشمار هر دو تاريخ پانزدهم است، بدانيد که روز نگارش مشخص نيست و فقط ماه و سال ذکر شده اند. در واقع هميشه ميتوانيد فرض کنيد که مطلب در فاصله حداکثر يازده روزه تاريخ ايرانى تا تاريخ فرنگى نوشته يا منتشر شده است.

آلترناتيو ديگر ميتوانست اين باشد که روزشمار را صفر نشان بدهيم و تاريخ گفته شده را 13790600 ثبت کنيم. ايراد اين راه حل اين است که هيچ کامپيوترى اين را بعنوان تاريخ از ما قبول نميکند و حاضر نميشود هيچ جمع و تفريقى انجام بدهد. از قلم انداختن روزشمار هم راه درستى نيست چون لازم است که همه تاريخ ها با فورمت واحدى ثبت بشوند.

و نکته آخر اين که

لطفا اگر اشتباهى در ليست و تاريخ مطالب کشف ميکنيد حتما بما خبر بدهيد. و بسيار سپاسگزار ميشويم که اگر از تاريخ مقالات آخر ليست که تاريخشان معلوم نيست مطلعيد، ما را هم مطلع کنيد. فرض نکنيد که ديگران اين کار را ميکنند.برگشت به فهرست آثار