هاى گيت، ١٠ ژوئيه
به ياد ژوبين عزيز اجتماع ميکنيم!

٤ ژوئيه ٢٠٠٢، منصور حکمت (ژوبين رازانى) متفکر برجسته مارکسيست معاصر و رهبر جنبش و حزب کمونيست کارگرى، در سن ٥١ سالگى بر اثر بيمارى سرطان درگذشت. منصور حکمت سخنگوى پرشور آزادى و رهائى بشر و رهبر سياسى سازش ناپذير کارگر و انسان محروم در دنياى سياه و مملو از مشقت سرمايه دارى امروز بود. منصور حکمت جهان را به سوسياليسم فراخوان ميداد چون معتقد بود دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم و بدون "خطر" سوسياليسم، به يک منجلاب تبديل ميشود.

فقدان او براى خانواده و بستگانش، براى حزب و خيل عظيم دوستدارانش، براى جنبش آزادى و برابرى، ضايعه اى جبران ناپذير است. فقدان ژوبين عزيز، چه در قلب تک تک ما و چه در عرصه سياسى و مبارزاتى حفره اى پرنشدنى است.

در دومين سال درگذشت منصور حکمت، بدعوت آذر ماجدى ساعت يک و سى دقيقه ١٠ ژوئيه در گورستان هاى گيت لندن اجتماع ميکنيم و با گلباران بناى يادبود منصور حکمت، ضمن اداى احترام به اين رهبر برجسته و پرشور رهائى بشر، با آرمان والايش، تجديد پيمان ميکنيم. مراسم يادبود منصور حکمت در سالنى در همان محل ادامه خواهد يافت. حزب کمونيست کارگرى از دوستداران منصور حکمت و جنبش کمونيسم کارگرى، از سوسياليستها، آزاديخواهان و انساندوستان براى شرکت گسترده در مراسم ياد‌بود دعوت ميکند. ياد منصور حکمت را با عزم و اتحاد براى زير و رو کردن اين جهان وارونه گرامى بداريم.

حزب کمونيست کارگرى ايران

٢ ژوئيه ٢٠٠٤