Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

Parti Önderliğini Örgütleme Taslağı

Merkez Komite’sinin On dördüncü Plenumunda Onyalanmıştır
(Eylül 2001)


Giriş: Bu taslağın amacı partimizin özgüllükleriyle uyuşan Komünist-İşçi Partisi’nin uzun erimli önderliğini örgütlemek için istenilen bir taslak sunabilmektir. Geçtiğimiz dönemin deneyimleri Merkez Komite’nin yetkilerini Siyasi Büro ile Parti Lideri arasında bölüşen önceki plenumun onayladığı kararın belirli koşulların varsayılması durumunda güçlü ve etkili bir önderlik için uygun bir tasarı olabilmesine karşın bu koşulların olmadığı durumlarda Parti’nin kırılganlaşmasına neden olacağını göstermiştir. Örneğin Siyasi Büro’nun düzenli ve sık sık bir araya gelişi ve güçlenmiş yönetsel bir düzeneğin oluşmuş olması bu organın Parti’nin başında siyaset belirleyen ve denetleyen bir kuruma dönüşmesinin koşuludur. Siyasi Büro’nun böylesi bir araya gelişi ve belirleyiciliğinin olmayışında önceki plenumun onayladığı taslağın asal bir yönü gerçekleşememektedir. Öte yandan bir kişinin Parti Lideri olarak seçilmesi birincisi bu görevi üstlenecek ve yerine getirecek yeterli ve hazırlıklı adayların, ikincisi bu görevi üstlenmeye aday kişilerin Merkez Komite ile Parti’yi bu önderliğin etrafında bir arada tutabilecek istikrarlı siyasi ve manevi otoritenin varolduğu koşullarda etkili bir yöntem sayılabilir. Bu koşulların dışında parti liderinin belirlenmesi parti önderliğinin örgütlenmesinin en çetin yönlerinden birine dönüşebilir. Batı toplumunda olağan ve istikrarlı, biçimlenmiş fraksiyonlar ve hiziplerle iş görmeye güçlü biçimde çalışmaya alışmış bir partinin liderini seçmek uygun bir yöntem olabilir. Ancak akıntıya karşı devrimci bir partide liderin temel görevlerinden biri geniş örgütsel bir birliği kurup korumaktır. Her dönemde ve her koşulda bu kapasitede ve bu otoriteye sahip kişi veya kişilerin varolması ve bu görevi üstlenmek istemesi güvenceye alınamaz.

Sonuç olarak bu taslak varolan örgütlenme biçiminin iki noktada gözden geçirilmesine dayanmakatadır.

1. Lider şahsı yerine bir önderlik topluluğu, kurulu veya heyeti önerilmektedir: Hala bu topluluğun başında bir kişi yeralmaktadır, ancak yetkileri bu topluluğun birinci sekreterliğiyle sınırlıdır, özel bir veto hakkına sahip değildir.

2. Merkez Komite’nin yetkilerinin Lider ile Siyasi Büro arasında paylaşılması böylece ortadan kalkmış olur. Parti’nin önderlik yetkilerinin hepsi iki plenum arasında Siyasi Büro’ya verilmiş olur. (Bu taslakta Siyasi Büro Sürekli Kurulu olarak adlandırılan) yerleşik önderlik Parti’nin siyasi önderliğini ve pratikte yönlendirilmesi görevlerini yerine getirmek üzere Siyasi Büro tarafından belirlenen Siyasi Büro’nun bir parçasıdır.


Bu taslak ana çizgilerinde biçimsel açıdan Parti önderliğinin eski örgütlenme modeline bir dönüştür (iki plenum arasında Parti’nin önderi olarak Siyasi Büro modeli). Ancak bu taslağın partikte ve çalışma yöntemi açısından önceki taslakla olan farklarının bazı yönlerinin altı çizilmelidir:

1. Parti’nin başında yeralan sürekli olarak aynı coğrafyada bulunan yerleşik ve örgütlü bir önderlik bu taslağın ana dayanağıdır. Parti’nin bugüne kadar bu örgütlülükte bir önderliği bulunmamıştır.

2. Bu kurul yalnızca Parti’nin yönetsel önderliğini değil geniş anlamda Parti’nin önderliğini üstlenmektedir. Bütün siyasetlerin, taktiklerin, eylem planlarının, kampanyaların vs.nin tasarlanması, bunların Parti içinde ve dışında anlatılması, savuunulması ve gerçekleştirilmesi, bu yönde Parti’de, sınıfta ve toplumda güç seferberliği bu topluluğun çalışmasının temelidir. Kuramsal sorunlardan örgütleme çalışmalarına kadar çeşitli alanlarda yazmak ve konuşmak bu topluluğun ve üyelerinin çalışmasının temellerinden biri ve ayrılmaz parçasıdır. Bu kurulun salt yönetsel bir organa dönüştürülmesi Parti’nin gerçek anlamda önderlikten yoksun bırakılması anlamına gelir.

3. Merkez Komite’nin Parti’nin yerleşik önderliğinin eylemlerini denetlemesi ilkesi (önceki plenumun onayladığı kararda Siyasi Büro’nun lidere uyguladığı denetim) bu taslakta yerleşik önderliğin üyesi olmayan ve bağımsız olarak plenuma bilgi sunan Merkez Komite Birinci Sekreteri’nin seçilmesiyle sağlanır.

Son çözümlemede bütün taslaklar onu gerçekleştireceklerin istemi ve gücü ölçüsünde etkili ve verimli olabilir. Parti önderliğini örgütlemeye yönelik bütün taslakların belirleyici temellerinden biri sözcüğün doğru ve gerçek anlamında siyasal ve örgütsel önderlik çerçevesinde ortaya çıkacak kişilerin bulunmasıdır. Burada da Merkez Komitesi’nin, Siyasi Büro’nun, özellikle de Siyasi Büro Sürekli Kurulu üyelerinin hazırlıklı olmaları bu taslağın başarıya ulaşmasının koşuludur.

Parti Önderliğinin Yapısı ve Organları

1. Merkez Komitesi Parti Kongresi tarafından seçilir.

2. Merkez Komitesi Plenuma bağlı bir organdır. İki plenum arasında plenumun seçtiği Siyasi Büro Parti önderliği görevini yerine getirir.

3. Siyasi Büro Parti’nin sürekli ve yerleşik önderliğini sağlamak için kendi içinden Siyasi Büro Sürekli Kurulu’nu ve Siyasi Büro Başkanı’nı seçer.

4. SBSK Parti’nin yerleşik siyasal ve örgütsel önderliğidir. Siyasi Büro Başkanı SBSK başında yeralır ve Sürekli Kurul’un oturumları SB Başkanı başkanlığında gerçekleştirilir. Kurul kararları oy çokluğuyla alınır.

5. Siyasi Büro Başkanı’nın Sürekli Kurul’daki yetkileri bir topluluğun sekreterine benzer. Kararlarda Sürekli Kurul’un öteki üyeleri gibi bir oya sahiptir.

6. Siyasi Büro Sürekli Kurulu tek bir ülkede kurulu ve örgütlenmiş bir topluluktur.

7. Parti’nin yönetsel yönetiminin örgütlenmesinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi (Sekreterler Topluluğu, Yönetsel Komite, Merkez Büro vs.) Sürekli Kurul’un yetkilerindendir.

8. Merkez Komitesi plenumu aynı zamanda bir kişiyi Merkez Komitesi Sekreteri olarak seçer. Merkez Komitesi Sekreteri Siyasi Büro üyesi olamaz. Merkez Komitesi Sekreterliği yönetsel, siyaset belirleyici veya önderlik mercii değildir. Merkez Komitesi Sekreteri’nin asal görevi Siyasi Büro ve Parti önderliğinin etkinliklerinin Merkez Komitesi tarafından bağımsız olarak denetlenmesi ve plenuma bağımsız bir rapor sunulmasıdır. Merkez Komitesi’nin plenumları için çağrı yapmak, bu plenumları örgütlemek Merkez Komitesi Sekreteri’nin görevidir.

9. Merkez Komitesi plenumu en fazla altı ayda bir, Siyasi Büro’nun oturumuysa iki ayda bir gerçekleştirilir.

10. Bu taslağın yönetsel ilkeleri ve ayrıntıları Siyasi Büro tarafından belirlenip onaylanır.


Mansur HikmetTurkish translation: Siyavash Azari
m-hekmat.com #2060tu.html