Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

زنده باد کميته کمونيستى کارخانه

شرايط شان اين بود:

    "بردگى
        اگر به خاک افتيد
              و مرگ
                  اگر بايستيد"

شرايط شان آشنا بود.

اين اولين شورش بردگان نبود
و کيف چرمين سياه در دست مامور محترم وزارتخانه
به تازيانه  اى مى مانست
که بر پشت پدرانمان کوفته بودند.

مشت در مشت گره کرديم و زمزمه کرديم:
                                                "مى ايستيم و مى مانيم"

نـُـه ساعت هر روز و شش روز هر هفته:
چند بار مى شود انترناسيونال را زمزمه کرد؟
برده اى که به بردگيش پى برده باشد
                                                نيمى از زنجير هايش را گسسته است

آرى...
اما نيم ديگر زنجيرها سنگين اند-
                                                - هنوز زنجير اند،

و در فرداى اعتصاب شکست خوردگان
صد بار سنگين اند،
                        صد بار زنجير اند

و از آن سنگين تر
نگاه ملامت فرزند مشتاقى است
که تا آستانه در دويده و پرسيده است:
                                                - " پنجشنبه ها را گرفتند؟"
                                                - " مرتضى آزاد شد؟"

نه ساعت هر روز و شش روز هر هفته
چند بار مى شود انترناسيونال را زمزمه کرد؟
اعتصاب را شکسته اند و فردا
سرود سرمستى را بر هر کوى و برزن و کارخانه فرياد مى کنند:
            - اخراج مى کنيم،
                        بيکار مى کنيم،
                                    به زنجير مى کشيم

و آنرا که هنوز سر ايستادن هست،
                                                بر چوبه هاى عبرت،
                                                            بر دار مى کنيم،

صد و سى سال است که چنين مى گويند و مى کنند.
اما ما هنوز ايستاده ايم
                        هر روز،
                                    هر ماه،
                                                هر سال،

براى صد و سى سال.

نه ساعت هر روز و شش روز هر هفته
اما پايان اعتصاب
پايان کار نيست،

فردا،
              فردا صبح در رخت کن

فردا سر ناهار،
فردا ته سرويس،
دهها رفيق زمزمه مى کنند:

                                          "حق با کميته بود"

و توصيه هاى عمل نکرده ما را تکرار مى کنند.
فردا بدون شک بر ديوار روبروى موتورخانه
خط جديدى نوشته است:
                                                "زنده باد کميته کمونيستى کارخانه!"

نه ساعت هر روز و شش روز هر هفته

و طنين انترناسيونال
                                    هر بار،
                                                رساتر مى شود.


نـــــــــــــــادر
(منصور حکمت)


به نقل از نشريه پيشرو ارگان سازمان کردستان حزب کمونيست ايران - کومه له
شماره ٢٣ دوره چهارم شهريور ١٣٦٩ صفحه ١٩ و ٢٠


m-hekmat.com #2990fa.html