صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0420
عنوان مطلب حزب کمونيست ايران در گرو چيست؟ (طرح کلى)- منصور حکمت، ف. پرتو
اوريژينال بسوى سوسياليسم -ارگان تئوريک سياسى اتحاد مبارزان کمونيست - شماره ٥ - اول بهمن ١٣٦١ - BSa05
تاريخ 13611101 - 19830121
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى gerow.vnf -0420vnf
انجام شده 20021225 - تنظيم و انتشار متن ترکى، ترجمه رفيق سياوش آذرى
20030404 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - ترجمه هاى ديگر جمع آورى شود.


Last updated: 2003-04-04