صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0620
عنوان مطلب گفتگو با نشريه همبستگى درباره سناريوى سياه
اوريژينال نشريه همبستگى شماره ٥٤   Ham054
تاريخ 13731015 - 19950115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٢٢٧ تا ٢٣٠ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 18 Oct 02