Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-18 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

گفتگو با نشريه همبستگى

در باره "سناريوى سياه"


٭جمهورى اسلامى در يک بن بست سياسى و اقتصادى قرار دارد و با سر بسمت فروپاشى مى رود!


3
همبستگى: شما در نوشته "روياهاى ممنوع مجاهد" گفته ايد که در يک شرايط متعارف سياسى و اجتماعى تشکيل حکومت در ايران توسط مجاهدين و يا شوراى ملى مقاومت آنها غير ممکن است و نوشته ايد که اداها و نمايشات جارى مجاهدين بيشتر شبيه بازى کودکان است تا اقدامات جدى سياسى براى سرنگونى جمهورى اسلامى. خود مجاهدين تبليغ ميکنند که آنها تنها آلترناتيو رژيم جمهورى اسلامى هستند و هر کس عليه آنها چيزى بگويد يا بنويسد در کنار جمهورى اسلامى قرار دارد. در اينباره چه ميگوئيد؟
3a
منصور حکمت: چرند ميگويند. اين نوع برخوردها هم نمونه اى از فالانژيسمى است که خميره اين سازمان را ميسازد. وقتى الان که دستشان به جايى بند نيست، جواب مخالفين شان را اينطور ميدهند، کاملا قابل تصور است که اگر روزى به فرض محال شهربانى جايى را بدست بگيرند چه رفتارى با مردم خواهند داشت. و تازه اين جريانى است که خودش دو سال تمام خمينى را پدر روحانى خودش ميدانسته. بهرحال بحث من در آن مقاله هم اينست که مجاهد پديده مهمى نيست. بازيگر قابل اعتنائى در صحنه سياسى آتى ايران نيست، يک سکت مذهبى من درآوردى و کوچک است، که مثل همه نمونه هاى مشابه در دنيا تا وقتى در صندوقش پول بگذارند، وجود دارد. مثل هر سکت ديگر ميتواند مايه اذيت و آزار و دردسر مردم بشود، اما سخن گفتن از مجاهدين با الفاظ سياسى، رنگى از جديت به اين جريان ميزند که حقيقى نيست. اگر کسى با انگيزه سياسى وارد اين سازمان شده، بنظر من بد نيست کمى تعمق کند. شايد هنوز دير نشده باشد.
4
همبستگى: نوشته ايد که جمهورى اسلامى ايران را به آستانه انفجارات هولناک اجتماعى کشانده است. يکى از احتمالات آينده را فروپاشى کامل جامعه و مدنيت در اثر تنش هاى ملى و مذهبى و امثالهم ميدانيد. جدا منظورتان اينست که تماميت ارضى ايران در خطر قرار خواهد گرفت؟
4a
منصور حکمت: «تماميت ارضى» لغت من نبوده و نيست و "در خطر" افتادنش هم جايى در مقاله من نداشت. بحث بر سر جنگ داخلى و از کف رفتن شيرازه جامعه مدنى است، با کشتارها و آوارگى ها و محروميت هايى از نوع يوگسلاوى و افغانستان و آنگولا. اين احتمال در ايران بسيار واقعى است و بر خلاف بيان شما من اين را نتيجه "تنش هاى ملى و مذهبى" هم ندانسته ام. بنظر من کشمکش ملى و مذهبى هم ميتواند يکى از نتايج و عوارض بعدى اين از هم گسيختگى مدنى باشد. اما نه علت آن است و نه شکل اصلى بروز آن. جمهورى اسلامى در يک بن بست سياسى و اقتصادى قرار دارد و با سر به سمت فروپاشى ميرود. احتمال زيادى وجود دارد که پس از يک سلسله جدالها و کودتاها از داخل خود رژيم، کلا يک خلاء قدرت و بدنبال آن يک خان خانى نظامى و جنگ داخلى در کشور بروز کند. اگر اين وضعيت طول بکشد و موقعيت استيصال آميز بشود، امکان شکل گيرى همه نوع انفکاک، از جمله بر حسب مذهب و قوميت هست، اما بنظر من شکل ملى و مذهبى در جنگ داخلى احتمالى در ايران برجسته نخواهد بود. يک احتمال واقعى حضور نظامى آمريکا و غرب از طريق سازمان ملل اساسا در جنوب کشور و تشکيل يک دولت محلى در آنجاست که بتواند منطقه خليج را از بحران سياسى و نظامى در بقيه ايران دور نگاه دارد. مساله مورد بحث من بهرحال جنيه مدنى - انسانى اين وضعيت و عواقب مشقت بارش براى دهها ميليون انسان است و عقب برگشتن تاريخ و سياست در کل ايران و منطقه براى دهها سال. وگرنه رفراندم در کبک هم ممکن است «تماميت ارضى» کانادا را زير سوال ببرد، بى آنکه هيچ آدم متمدنى يک شب خوابش را سر مساله حرام کند.
5
همبستگى: چطور ميشود از واقعيت يافتن اين آينده هولناک در ايران جلوگيرى کرد؟
5a
منصور حکمت: نسخه تضمين شده اى وجود ندارد. قدر مسلم اينست که هوشيارى نسبت به احتمال اين دورنما از جانب مردم و نيروهايى که براى سرنگونى رژيم تلاش ميکنند تاثير خواهد داشت. متعهد شدن بخش هرچه بيشترى از نيروهاى اپوزيسيون به اصل اجتناب از چنين وضعيتى و اعلام پايبندى آنها به برخى اصول مدنى و سياسى، چه امروز و چه در فرداى سرنگونى رژيم اسلامى، به اجتناب از اين کابوس کمک خواهد کرد.
6
همبستگى: منظورتان اينست که جبهه اى از احزاب سياسى اپوزيسيون درست بشود و اينان براى جلوگيرى از سناريوى جنگ داخلى فعلا اختلافات خود را کنار بگذارند و بر اساس فصل مشترکها و برنامه جبهه حرکت بکنند؟
6a
منصور حکمت: خير، منظورم ابدا اين نيست. چنين جبهه اى نه زمينه دارد، نه عملى است و نه اصولى. بنظر من اتفاقا اگر جريانات اپوزيسيون ايرانى اختلافات سياسى خود را به وسيع ترين شکل بحث کنند و بشکافند و بر آن پافشارى کنند، شانس سياسى شدن فضاى جامعه و اجتناب از توحشى که رژيم اسلامى و جريانات آوانتوريست ميروند به بار بياورند بيشتر ميشود. اما کارى که ميشود کرد، بعنوان گام اول، اينست که نيروهاى اپوزيسيون زير يک بيانيه امضاء بگذارند که در آن امضاء کنندگان نه فقط امکان چنين روندى را مورد توجه قرار ميدهند، بلکه به موازين و اصولى براى اجتناب از آن متعهد ميشوند. تمام قضيه بر سر دشوار کردن بروز يک چنين کابوسى در ايران است. بنظر من فعلا احتمال اين سناريوى سياه خيلى بيشتر از يک روند متعارف سرنگونى حکومت و جايگزينى آن با حاکميت ديگرى است.
7
همبستگى: خود شما و حزب کمونيست کارگرى ايران چه اقداماتى را در اينباره در دستور کار داريد؟
8
منصور حکمت: پلنوم دوم کميته مرکزى اين موضوع را بحث کرد و قرار مقدماتى اى هم در اينباره صادر کرد. دفتر سياسى حزب موظف شده طرحى در اين مورد تهيه و اجرا کند. اين مصوبات و فعاليت هاى بعدى حزب در اين زمينه در نشريه انترناسيونال منعکس خواهد شد. از جمله، براى شروع، بزودى يک سمينار وسيع در مورد آينده ايران و روندهاى احتمالى خواهيم داشت که نتايج و اسنادش را منتشر خواهيم کرد.

٭ ٭ ٭


9
اولين بار در دى ١٣٧٣، ژانويه ١٩٩٥، در شماره ٥٤ نشريه همبستگى منتشر شد.

مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ٢٢٧ تا ٢٣٠
انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران، چاپ اول نوامبر ١٩٩٧ سوئد ISBN 91-630-5761-1


m-hekmat.com #0620fa.html