صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0760
عنوان مطلب قطعنامه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران درباره حل مساله کرد در کردستان ايران
اوريژينال انترناسيونال شماره 16   Ant016
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13730915 - 19941115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021224 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٢١٩ تا ٢٢٠ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2002-12-24