صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 0860
عنوان مطلب اصول سازمانى حزب کمونيست کارگرى مصوب پلنوم چهارم
اوريژينال انترناسيونال شماره 19   Ant019
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13740915 - 19951215
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
فايل word ترکى دريافت شده از رفيق سياوش آذرى
فايل word کردى دريافت شده از رفيق فتاح مامند
انجام شده 20021023 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
20021225 تنظيم و انتشار متن ترکى (ترجمه رفيق سياوش آذرى)
20041104 تنظيم و انتشار متن کردى (ترجمه رفيق سالار رشيد)
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ٢٨٣ تا ٢٨٦ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2004-11-04