Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-23 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

اصول سازمانى حزب کمونيست کارگرى

مصوب پلنوم چهارم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران

2
مقدمه: اصول سازمانى حزب کمونيست کارگرى ايران، آن اصول کلى اى است که مقررات اساسنامه اى و موازين تشکيلاتى حزب بر آنها متکى است. اساسنامه حزب کمونيست کارگرى در هر مقطع مرکب است از اين سند و مجموعه آئين نامه هاى اجرايى و مقررات و موازينى که کنگره و يا کميته مرکزى حزب بر مبناى اين اصول در قلمروهاى مشخص تر فعاليت حزبى تصويب ميکند. اين مقررات و آئين نامه ها نميتوانند و نبايد ناقض اصول مندرج در اين سند باشند.

٭ ٭ ٭

اصول سازمانى حزب کمونيست کارگرى ايران

5
١- حزب کمونيست کارگرى ايران يک سازمان انقلابى مارکسيستى است که براى متشکل کردن و هدايت طبقه کارگر براى تحقق انقلاب کمونيستى تشکيل شده است. اهداف حزب کمونيست کارگرى در برنامه اين حزب بيان شده است.
6
٢- حزب کمونيست کارگرى ايران ظرفى براى اتحاد و فعاليت کارگران کمونيست و همه مبارزين راه انقلاب کمونيستى طبقه کارگر است. عضويت در حزب کمونيست کارگرى ايران امرى داوطلبانه است. هرکس که خود را کمونيست و در اهداف اجتماعى حزب شريک بداند و آماده باشد براى تحقق اين اهداف در چهارچوب حزب کمونيست کارگرى ايران به فعاليت متشکل بپردازد، ميتواند به عضويت حزب درآيد. کناره گيرى و خروج از حزب نيز امرى آزاد و داوطلبانه است.
7
٣- عضويت در حزب هيچيک از حقوق و آزاديهاى فردى و مدنى اعضاء را محدود و مشروط نميکند. به همين ترتيب، عضويت در حزب تحت هيچ شرايطى مايه هيچ نوع برترى و امتيازى نسبت به ساير مردم نيست.
8
٤- کادر به عضوى از حزب اطلاق ميشود که چه از طريق انتخابات و چه با انتصاب، مسئوليت سازماندهى و هدايت فعاليت حزب در حيطه معينى را عهده دار ميشود. فعاليت بعنوان کادر مستلزم پذيرش موازين و ديسيپلين متناظر با مسئوليت حزبى اى است که فرد بر عهده ميگيرد. اين موازين و ديسيپلين ممکن است تعهدات بيشتر و تبعيت از انضباط محکم ترى را، در قياس با موازين عمومى ناظر بر حقوق و وظايف اعضاء بطور کلى، بر عهده افراد بگذارد. موازين ناظر بر فعاليت بعنوان کادر حزب در مقررات ويژه فعاليت هر ارگان و نيز در اسنادى که انتظارات عمومى حزب از کادرها را بيان ميکنند قيد ميشود.
9
٥- حزب کمونيست کارگرى تشکلى براى سازماندهى و هدايت يک مبارزه اجتماعى توسط خود طبقه کارگر است و مشخصات سازمانى آن از اين هدف اساسى تبعيت ميکند. ساختمان و موازين سازمانى حزب کمونيست کارگرى چنان است که پيوستن هرچه وسيعتر پيشروان کمونيست طبقه کارگر و فعاليت ادامه کار آنها در حزب را تسهيل و تضمين ميکند.
10
٦- سلول پايه حزب کمونيست کارگرى، حوزه اعضاء است که در محيط زيست و کار کارگران تشکيل ميشود. سلسله مراتب ستونى حزب را يک سازمان هرمى متشکل از کميته هاى محلى حزبى ميسازد که هر يک پيشبرد و هدايت فعاليت حزب در محدوده زيستى - جغرافيايى معينى را برعهده دارد. اهم اين کميته ها عبارتند از کميته محل، کميته شهر و کميته منطقه. کميته مرکزى در راس اين هرم تشکيلاتى قرار دارد و کل فعاليت حزب را در مقياس سراسرى سازماندهى و هدايت ميکند.
11
٧- علاوه بر سازمان هرمى و ستونى، حزب کمونيست کارگرى بسته به نياز، مجموعه اى از ارگانها و سازمانهاى تخصصى و نهادهاى ستادى نظير نشريات، نهادهاى تبليغى و آموزشى، واحدها و شبکه هاى ارتباطى و غيره ايجاد ميکند که زير نظر کميته هاى تشکيلاتى ذيربط فعاليت ميکنند.
12
٨- حزب کمونيست کارگرى براى گسترش نفوذ خود در تشکلهاى غير حزبى، اعم از کارگرى و غير کارگرى، و براى ناظر کردن سياستهاى خويش بر حرکت اين تشکلها و يا کسب رهبرى در آنها تلاش ميکند. حزب کمونيست کارگرى هرجا لازم بداند خود مبتکر ايجاد چنين تشکلهائى خواهد بود. اعضاء حزب در هر تشکل غير حزبى بصورت يک جناح و فراکسيون متشکل عمل ميکنند.
13
٩- حزب کمونيست کارگرى موظف به دخالت و ايفاى نقش پيشرو در کليه ابعاد مبارزه طبقاتى و متشکل کردن جريان کمونيستى در درون طبقه کارگر تحت کليه شرايط اجتماعى و سياسى است. از اينرو حزب بر مبناى اين استخوان بندى پايه، در هر مقطع و تحت هر شرايط چنان آرايش تشکيلاتى اى بخود ميگيرد که بتواند پاسخگوى نيازهاى مشخص مبارزه طبقاتى در هر دوره باشد. نيازهاى فعاليت علنى و قانونى و فعاليت مخفى و زير زمينى، فعاليت سياسى يا نظامى، فعاليت در دوره هاى رکود يا اعتلاى سياسى، فعاليت در شرايط وجود و يا عدم وجود تشکلهاى توده اى کارگرى و غيره، هر يک بر خصوصيات سازمانى حزب کمونيست کارگرى و نوع ارگانها و نهادهاى تشکيلاتى اى که توسط حزب ايجاد ميگردد تاثير ميگذارد.
14
١٠- کنگره حزب عالى ترين ارگان رهبرى حزب است که هر دو سال حداقل يکبار تشکيل ميشود. کنگره از نمايندگان سازمانهاى حزبى تشکيل ميشود که به راى مستقيم اعضاى اين سازمانها انتخاب شده اند. عالى ترين ارگان رهبرى حزب در فاصله دو کنگره کميته مرکزى است که اعضاى آن در هر کنگره انتخاب ميشوند.
15
١١- کليه کميته هاى حزبى در سلسله مراتب ستونى تشکيلات انتخابى هستند.
16
١٢- در سلسله مراتب تشکيلات، اصل بر تبعيت هر کميته از مصوبات کميته بالاتر و تبعيت همه کميته ها از مصوبات کميته مرکزى است.
17
١٣- همفکرى در تعيين هدف مشترک و همگامى در مبارزه عملى براى تحقق آن، اصل اساسى در مناسبات داخلى حزب کمونيست کارگرى است. گسترده ترين تبادل نظر و همفکرى و بيشترين فرجه براى طرح آراء و نظرات مختلف افراد در جريان تصميم گيرى در سطوح گوناگون، در کنار اکيدترين انضباط و همگامى و يکپارچگى عملى در پيشبرد سياستها و اقدامات مصوب، ارکان تفکيک ناپذير مناسبات درونى حزب کمونيست کارگرى را تشکيل ميدهند.
18
١٤- انضباط محکم تشکيلاتى شرط لازم ادامه کارى و پيشروى يک حزب انقلابى کارگرى در شرايط نامساعد و محدود کننده موجود حتى در ليبرال ترين کشورهاست. انضباط حاکم بر حزب کمونيست کارگرى يک انضباط متکى بر آگاهى اعضاء بر ضروريات عملى مبارزه کمونيستى و شرايط فعاليت حزب است. ديسيپلين حزبى در درجه اول تابعى از انسجام سياسى و معنوى حزب و پختگى و هوشيارى اعضاء و فعالين آن است. حزب کمونيست کارگرى ضمن تلاش دائمى براى آموزش اين ديسيپلين و تقويت اين آگاهى و هوشيارى در ميان اعضاء و فعالين خود، با موارد تخطى از ديسيپلين حزبى با اقدامات انضباطى معينى برخورد ميکند. تذکر رسمى، خفيف ترين و اخراج (سلب عضويت)، شديد ترين اقدام انضباطى در حزب کمونيست کارگرى است.
19
١٥- مبناى تعيين وظايف و مسئوليتهاى حزبى هر فرد آمادگى و انتخاب آگاهانه خود او است. هيچيک از اعضاى حزب به اجبار و برخلاف تمايل خود به انجام هيچ وظيفه و يا قبول هيچ ماموريت و مسئوليتى موظف نميشود. در عين حال پذيرش هر مسئوليت تشکيلاتى و حضور در هر ارگان حزبى به معناى اعلام آمادگى آگاهانه فرد براى قبول وظايف، نرم ها و ديسيپلين و موازين تشکيلاتى ويژه آن پست يا ارگان است.
20
١٦- حزب کمونيست کارگرى در زندگى خصوصى اعضاى خويش کنکاش نميکند. اين حق همواره براى حزب محفوظ است که هرجا رفتار و عملکرد اعضاى حزب در زندگى اجتماعى ناقض پرنسيپ هاى حزب باشد اقدامات انضباطى لازم، تا حد سلب عضويت فرد، را معمول دارد.

٭ ٭ ٭

21
اولين بار در آذر ١٣٧٤، دسامبر ١٩٩٥، در شماره ١٩ انترناسيونال منتشر شد.

مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ٢٨٣ تا ٢٨٦
انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران، چاپ اول نوامبر ١٩٩٧ سوئد ISBN 91-630-5761-1


m-hekmat.com #0860fa.html