صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1070
عنوان مطلب انتخابات روسيه - ستون اول
اوريژينال انترناسيونال شماره 5   Ant005
PDF کپى شده از آرشيو ادبيات در سايت حزب
تاريخ 13720115 - 19930315
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021018 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى ـ بايد با صفحات ١٢٧ تا ١٢٨ جلد ٨ مجموعه آثار مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 18 Oct 02