Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-18 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

ستون اول

انتخابات روسيه*


2
اگر حق انتخاب شاخص دموکراسى باشد، مردم روسيه يکى از دموکراتيک ترين دوره هاى زندگى خود را ميگذرانند. ليست رشک بر انگيزى از آينده ها جلوى آنها گرفته شده: از جنگ داخلى طبق الگوى يوگوسلاوى تا دموکراسى با مشت آهنين به سياق شيلى پينوشه، از جامعه خاکسترى و اقتصاد راکد دولتى مدافعان وضع سابق، تا دنياى پر زرق و برق بازار آزاد که فعلا اولين محصولاتش را بصورت فقر و بيخانمانى و ميداندارى مافياى روسى ببار آورده است. کارگر روسى ميتواند انتخاب کند که توسط کدام جناح، چگونه و به چه اسمى مزدش را بزنند، دهانش را ببندند، به جنگش ببرند، بيکار و تحقيرش کنند. همراه رئيس جمهور و بنام دموکراسى، حتى اگر در قدم اول مستلزم کودتا و سلب حقوق مدنى از مردم باشد، همراه اکثريت کنگره و بنام تامين اجتماعى و کنترل قيمتها، حتى اگر اين کلمه اسم رمزى براى بازگشت به نظامى باشد که اوضاع امروز خود نتيجه بن بست تاريخى آن است، و يا همراه ناسيوناليسم افراطى و کشيشهاى از قفس گريخته و بنام عظمت روسيه، حتى اگر، به شهادت همين اروپاى معاصر، محصول اين جريانات خونريزى و خانه خرابى در مقياس توده اى و حقارت مردم روسيه باشد.
3
انتخاب بين بد و بين بدتر، انتخاب شر کمتر، يکى از مکانيسم هاى اصلى حرکت سياسى توده مردم در جامعه بورژوايى است. اين سهم آنها از آزادى است که در اين جامعه بعنوان "واقع بينى" از آن تجليل ميشود. اما، جدال قدرت ميان يلتسين و کنگره نشان ميدهد که راه واقعى رهايى، مانند هميشه، تسليم نشدن به اين انتخاب است. اوضاع وخيم اقتصادى مردم روسيه، آنها را عليرغم تبليغات کر کننده رسانه هاى غربى و وعده هاى کمک مالى، از يلتسين و سياستها و افق نفرت آورش دور ميکند. اما آلترناتيو جناح مخالف يلتسين در هيات حاکمه چيز بهترى در بر ندارد. انتخاب بين اينها براى کارگر و شهروند زحمتکش روسى يک اشتباه مهلک خواهد بود. آزادى و برابرى و رفاه اجتماعى، و در مورد مشخص روسيه حتى اجتناب از جنگى که از پس اين جدالها همه را تهديد ميکند، در گرو استقلال سياسى و عملى طبقه کارگر روسيه است.


منصور حکمت


4
اولين بار در فروردين ١٣٧٢، مارس ١٩٩٣، در شماره ٥ انترناسيونال منتشر شد.

مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ١٢٧ تا ١٢٨
انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران، چاپ اول نوامبر ١٩٩٧ سوئد ISBN 91-630-5761-1


* تنها عنوان مطلب، ستون اول است. سوتيتر « انتخابات روسيه » بعدا اضافه شده است تا کار جستجو بر اساس موضوع آسان شود.
m-hekmat.com #1070fa.html