صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1072
عنوان مطلب موج بازگشت در روسيه - ستون اول
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 11   Ant011
تاريخ 13721115 - 19940215
فايل پايه فايل واژه نگار 1072fa.vnf
انجام شده 20030311 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى


Last updated: 2003-03-11