Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

موج بازگشت در روسيه

ستون اول


2
در روسيه بدون شک با يک موج بازگشت روبروئيم. اما نه از آن نوع و نه به آن شدتى که اقتصادگرايان مدافع جناح گايدار و مفسرين غربى که هنوز در فاز قبل بسر ميبرند و "بازار بازار" ميکنند ميل دارند باور کنيم. پيامى که نتيجه انتخابات روسيه به محافل حاکمه روسيه و به غرب فرستاد هشدارى بود در مورد عواقب سياسى شوک درمانى کور اقتصادى که صندوق بين المللى پول تشويق ميکند و عدم حساسيت به فعل و انفعالات فکرى و سياسى در درون توده طبقات کارکن جامعه که به فقر مطلق کشيده ميشود - عارضه‌اى که جريان گايدار و شرکاء به پشتوانه حمايت سياسى بيدريغ غرب به آن مبتلا شده بودند. هشدار انتخابات روسيه مبنى بر خطرات يک سياست مواجهه‌گرانه در قبال طبقات زحمتکش در داخل روسيه و شانه بالا انداختن غرب به تتمه داعيه‌هاى قدرت‌مدارانه بورژوازى روسيه در صحنه بين المللى، فورا در غرب به گوش گرفته شد. ناتو به قيمت رنجاندن چندين دولت اروپاى شرقى، عملا، ولو تا اطلاع ثانوى، حيطه نفوذ روسيه در شرق اروپا را برسميت شناخت. انتقادات اقتصادى مفسرين غربى به رفرميستها و دمکراتها در روسيه گسترش يافت ("شوک همه چيز و درمان هيچ") و بالاخره هيولاى ژيرينووسکى را، که در شرايط ديگرى چه بسا با تشريفات شايسته ابله آبادى به استقبالش ميرفتند، براى توجيه دنده عقب سياسى و اقتصادى شان در افکار عمومى جهان به صدر اخبار و گزارشات راندند.
3
برنامه حرکت بسوى سرمايه دارى بازار در روسيه مورد تجديد نظر کسى در محافل حاکمه روسيه نيست. مدل ديگرى از توسعه سرمايه دارى در درون بورژوازى مطرح نيست. نارضايتى مردم را بايد دور بزنند و از در ديگرى وارد شوند. براى دوره‌اى معماران کارآشناى سازش طبقاتى در اليت ادارى و صنعتى جامعه قديم، که على الظاهر در انهدام پارلمان پيشين از ميدان بدر شده بودند، نفوذ و نقش بيشترى يافته‌اند. گايدار، فدروف و همفکرانشان در روسيه و در غرب، انفجار قيمت‌ها و هرج و مرج کامل در روسيه را پيش بينى ميکنند، مردم اروپا نگران عروج فاشيسم و عظمت طلبى روس‌اند. تنها اميد، تکان خوردن سوسياليستى طبقه کارگر روسيه است.


منصور حکمت

فوريه ١٩٩٤

انترناسيونال شماره ١١


m-hekmat.com #1072fa.html