صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1380
عنوان مطلب ديگر ورق برگشته است- اطلاعيه دفتر سياسى ٥ ژانويه ٩٩
اوريژينال ايسکرا شماره ٢٠   Iskra020
تاريخ 13771005 - 19990105
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021105 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 05 Nov 02