Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-11-05 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

ديگر ورق برگشته است


1
اطلاعيه روابط عمومى وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى مبنى بر دستگيرى عاملين قتل مخالفين حکومت در هفته هاى اخير، نشانه هراس روزافزون رژيم اسلامى از خشم و از قدرت نهفته مردم ايران است. شک نيست که اين راه حلى است که همه سران رژيم و سردمداران همه جناحهاى حکومت مشترکا پس از تقلاهاى زياد و بند و بستهاى مختلف، به خيل خود براى ماستمالى کردن مساله و ساکت کردن مردم يافته اند. شک نيست که اين يک صحنه سازى مسخره براى در بردن عاملين اصلى اين جنايات است. مردم ميدانند، و خاتمى و رفسنجانى و خامنه اى هم ميدانند که مردم ميدانند، که جنايات اخير بدستور بالاترين مقامات خود رژيم صورت گرفته است. اما همين صحنه سازى، به گوياترين شکل قدرت مردم و دستپاچگى رژيم را به نمايش گذاشته است. چرا رژيم اسلامى رسما اذعان ميکند که آدمکش ها ايادى خودش بوده اند؟ زيرا ميداند که مردم هيچ پاسخ ديگرى را نمى پذيرند و هر نوع بازى دادن مردم بر سر اين مساله، خشم آنها را شعله ورتر ميکند. چرا خامنه اى، آنهم پس از آنهمه عر و تيز مبنى بر توطئه خارجيان براى کشتن مخالفين رژيم، امروز زير چنين فرمولى را امضا ميکند؟ چون امتناع، عاقبت وحشتناک ترى را برايش ترسيم ميکند. و بالاخره، چرا رژيمى که دهها هزار نفر از مخالفان خود را رسما و علنا اعدام کرده است و بارها وقيحانه به اين توحش باليده است، اکنون بايد جوخه هاى مرگ "مستقل" علم کند و دزدکى آدم بکشد و بالاخره هم عقب بنشيند و ماموران جزء خود را قربانى بدهد؟
2
به اين دليل ساده که ديگر ورق برگشته است.
3
مردم! اين اوباش زانو زده اند. دست و پاى خود را گم کرده اند، بجان يکديگر افتاده اند، دارند ميگريزند. از ما ميترسند، برخيزيم و کارشان را يکسره کنيم.

4
دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران

٥ ژانويه ١٩٩٩ (١٥ ديماه ١٣٧٧)6
به نقل از نشريه ايسکرا شماره ٢٠


m-hekmat.com #1380fa.html