صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1410
عنوان مطلب به کارگران نفت ٢٣ تير ١٣٧٨
اوريژينال انترناسيونال شماره 30   Ant030
تاريخ 13780423 - 19990702
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021106 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 06 Nov 02