Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-11-06 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

به کارگران نفت

1
رفقا،
2
آنچه در ايران امروز ميگذرد يک حقيقت را بيش از هرچيز تاکيد ميکند. رژيم اسلامى رفتنى است. بايد برود. اين حکم مردم ايران است، حکم زنان ايران است، حکم همه کسانى است که براى آزادى و برابرى و حرمت و رفاه انسانها در ايران دل ميسوزانند.
3
روند سرنگونى رژيم اسلامى آغاز شده است. و اين شما را به ميدان رهبرى فراميخواند.
4
بيست سال قبل سقوط رژيم سلطنت وقتى مسجل شد که کارگر نفت، در راس کل طبقه کارگر ايران، بعنوان رهبر جامعه، رهبر سرسخت انقلاب، قد علم کرد. امروز نيز شيشه عمر اين رژيم کثيف مذهبى، اين حکومت اسلامى سرمايه، در دست شماست.
5
همه ميدانند که کارگر نفت ايران غول خفته اى است که اگر برخيزد، کل کل اردوى ارتجاع، با همه دستگاههاى تبليغاتى اش، حاميان بين المللى اش، ارتش و سپاه و اوباشش، سرنيزه ها و شلاقها و عمامه هايش، بسرعت يکسره خواهد شد.
6
اردوى آزادى و برابرى و رهائى در ايران چشم بشما دوخته است. زمان براى وسيع ترين و قاطعانه ترين دخالت طبقه کارگر در صحنه سياسى ايران فرا رسيده است. اعتصاب سياسى کارگران نفت در اخطار به رژيم اسلامى يک اقدام کارساز و حياتى در شرايط امروز است.

7
منصور حکمت
دبير کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران
٢٣ تيرماه ١٣٧٨


10
به نقل از نشريه انترناسيونال شماره ٣٠
مرداد ١٣٧٨ - اوت ١٩٩٩


m-hekmat.com #1410fa.html