صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1430
عنوان مطلب مردم انتخابشان را کرده اند - اطلاعيه کميته مرکزى ١٥ ژانويه ٢٠٠٠
اوريژينال ?
تاريخ 13781025 - 20000115
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021106 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2002-11-06