Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-11-06 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

مردم انتخابشان را کرده اند


انتخابات رژيم را به صحنه گسترده ترين و راديکال ترين اعتراضات بدل کنيم!


مردم آزاديخواه!

3
مسابقه و بند و بست و چماقدارى براى تعيين اوباشى که قرار است ششمين مجلس ارتجاع اسلامى را تشکيل دهند آغاز شده است. نام اين مضحکه را انتخابات گذاشته اند. انتخاباتى که در آن مردم کوچکترين حق انتخابى ندارند. اين مملکتى است که در آن احزاب مخالف اجازه فعاليت ندارند. در اين بيست سال صدها هزار نفر را کشته اند و بسته اند و زده اند تا سر کار بمانند. کمونيستها، سازمانها و اتحاديه هاى کارگرى، سازمانهاى مدافع حقوق زنان، سازمانهاى دانشجوئى، روزنامه هاى منتقد و خلاصه هرکس چيز ديگرى بخواهد و چيز ديگرى بگويد را سرکوب و تعطيل ميکنند. حتى نيمى از خودشان، از "خودى"ترين خودى هاى خودشان که در طول اين بيست سال بارها بعنوان عمله و اکره اختناق اسلامى امتحانشان را پس داده اند، اجازه کانديد شدن ندارند. گذاشن نام انتخابات بر اين معرکه اهانت به راى و به شعور مردم است. مردم ايران انتخابشان را کرده اند. رژيم اسلاى بايد برود.
4
شرکت در انتخابات از نظر سياسى فاقد هرگونه ارزش است. نبايد در راى گيرى شرکت کرد، اما نبايد بى تفاوت ايستاد. دوره به اصطلاح مبارزه انتخاباتى جناحهاى حکومت، ميتواند و بايد صحنه گسترده ترين اعتراضات مردم عليه کل حکومت و همه جناحهايش باشد. بيشترى فشار را ميتوان در اين روزها به رژيم اسلامى وارد کرد. ميتوان محاسبات و بند و بستهايشان را به نفع مردم و به نفع گشايش فضاى سياسى بهم ريخت. ميتوان مجموعه رژيم و همه جناحها را در برابر مردم به عقب نشينى وادار کرد. ميتوان شکاف درونى ارتجاع اسلامى را عميق تر کرد و تناسب قواى بسيار مساعدترى را به نفع مردم و امر آزادى بوجود آورد. بايد از تناقضات و کشمکشهاى فزاينده درون رژيم در دوره انتخابات براى گسترش مبارزه و اعتراض مستقل خويش فعالانه استفاده کرد.
5

انتخابات رژيم را به صحنه گسترده ترين و راديکال ترين اعتراضات بدل کنيم!
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى

کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران
٢٥ ديماه ١٣٧٨ - ١٥ ژانويه ٢٠٠٠


m-hekmat.com #1430fa.html