صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1690
عنوان مطلب سياست ارعاب اسلامى را در هم بکوبيم
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 36   AH036
تاريخ 13791023 - 20010112
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H36.vnf
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 11 Oct 02