Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-11 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

سياست ارعاب اسلامى را درهم بکوبيم


1
با وارفتن پروژه خاتمى و تعزيه "جامعه مدنى" و پايان فرصت چهارساله اى که جناح اصلاح طلب حکومت با يارى خيل سازمانها و شخصيتهاى مرتجع و کمونيست ستيز اپوزيسيون دوم خردادى، براى رژيم اسلامى خريد، بار ديگر قيافه بزک نشده و کريه حکومت اسلام جلوى جهانيان گرفته ميشود. صحبت از دست بريدن، اعدام و سنگسار است. صحبت از استفاده عيان و نمايشى از سبعيت اسلامى بعنوان يک ابزار بقاء است. اين حکومت آدمکش هاست. تابحال با قتل عام سرکار مانده اند و جز اين راهى براى بقاء خود سراغ ندارند.
2
اما اينبار اوضاع به گونه ديگرى است. کمتر ناظر سياسى اى است که اقدامات و سياست اعلام شده اخير جمهورى اسلامى مبنى بر نمايش علنى توحش بمنظور ارعاب مردم را با صفاتى چون "مذبوحانه"، "از سر استيصال"، "وحشت زده"، "تير آخر ترکش" و "چاشنى يک انفجار اجتماعى" توصيف نکرده باشد. اين سياست خيرى براى رژيم اسلامى ندارد. کمکى به بقاء و ثبات آن نميکتد. برعکس، آتش خشم بيکران دهها ميليون مردم کارد به استخوان رسيده را شعله ور تر ميکند. اوضاع بحرانى اقتصاد ايران، استبداد و اختناق سياسى و حاکميت ارتجاعى اسلام کثيف بر حيات مدنى و فرهنگى مردم جايى براى تمکين مردم به حکومت باقى نگذاشته است. به حکم شرايط عينى اقتصادى و سياسى مردم ايران ديگر قابل ارعاب نيستند. هر عربده کشى و قمه چرخانى اى اى براى لحظاتى عابرين و ناظرين را محتاط ميکند، اما روز گوشمالى اين اوباش بسرعت و بسيار زودتر از آنچه خود تصور ميکنند فرا ميرسد.
3
حزب کمونيست کارگرى مصمم است که نيروى مردم را در ايران و در سراسر جهان براى در هم کوبيدن اين سياست مذبوحانه رژيم اسلامى به ميدان بکشد. اينها رفتنى اند. براى تک تک اين جنايات در دادگاههاى مردم محاکمه شان خواهيم کرد.
4
جبهه هاى نبرد نهايى دارد ترسيم ميشود. پيروزى با ماست.

5
منصور حکمت
6
انترناسيونال هفتگى شماره ٣٦
٢٣ دى ١٣٧٩ - ١٢ ژانويه ٢٠٠١


m-hekmat.com #1690fa.html