صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1750
عنوان مطلب هژده خرداد روز "نه" به جمهورى اسلامى است
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره ٥٣   AH053
تاريخ 13800216 - 20010506
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021107 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2002-11-07