Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-11-06 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

١٨ خرداد روز "نه"
به جمهورى اسلامى است


نمايش انتخاباتى حکومت اسلامى را به شکست بکشيم


2
حکومت اسلامى در متن بحران عميق سياسى و اقتصادى و در مقابل نفرت مردم از آن به بن بست رسيده است. حکومت اسلامى با شمايلى وحشت زده از مردمى که در کمينش نشسته اند و با صفى در هم ريخته و بى افق، در مقابل "انتخابات" رياست جمهورى قرار گرفته است. اين انتخابات نيست. مضحکه اى است که تنها در قاموس رژيمى ها، هميشه نوکران و مجيز گويان آنها، اپوزيسيون طرفدار رژيم، و رسانه هاى نوکر در اروپا و آمريکا ميتواند "انتخابات" نام بگيرد. اين نمايش بى حقوقى و اسارت سياسى کارگران و مردم ايران است.
3
جمهورى اسلامى با خاتمى يا بدون خاتمى جمهورى اسلامى است. اين را تجربه چهارسال گذشته نشان داد. اکنون جامعه ايران براى نفى تمام و کمال جمهورى اسلامى آماده تر و بدون توهم تر است. ديگر نه خاتمى و نه هيچ مرتجع ديگرى قادر نيست بالانسى جديد در دعواى مردم و رژيم اسلامى ايجاد کند و براى حکومت وقت بخرد. از نقطه نظر جامعه ايران عمر جمهورى اسلامى تمام شده است. اسلام و حکومت اسلامى دارد ور مى افتد. چهار سال گذشته حقانيت جنبش آزادى و برابرى و نگرش و سياست حزب کمونيست کارگرى را با قدرت تمام در مقابل جامعه ايران قرار داد.
4
مردم ايران بايد اين مسير را آگاهانه تا به آخر طى کنند. مضحکه "انتخابات" حکومت اسلامى بايد با عدم شرکت قاطع و همه جانبه مردم روبرو شود. عدم شرکت وسيع مردم در انتخابات، اعلام راى "نه" به جمهورى اسلامى است. بايد جنش قانع کردن و تشويق ديگران به عدم شرکت در انتخابات را براه انداخت. در عين حال ١٨ خرداد روز تظاهرات عليه رژيم و نمايش حکومتى آن است. هر محل راى گيرى، محل اجتماع و اعتراض و نامشروع اعلام کردن کل رژيم اسلامى است. جمهورى اسلامى بايد برود. ١٨ خرداد را به روز اعتراض عمومى عليه حکومت اوباش اسلامى تبديل کنيم و نمايش انتخاباتى حکومت اسلامى را با شکست روبرو کنيم.
5

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى

حزب کمونيست کارگرى ايران
١٦ ارديبهشت ١٣٨٠ - ٦ مه ٢٠٠١


9
انترناسيونال هفتگى شماره ٥٣
٢١ ارديبهشت ١٣٨٠، ١١ مه ٢٠٠١


m-hekmat.com #1750fa.html