صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1770
عنوان مطلب نتايج انتخابات - مصاحبه با راديو آزادى
اوريژينال ?
تاريخ 13800319 - 20000608
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021107 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - اصل نوار اين مصاحبه تهيه شود.
- بخش هاى ناقص پياده و متن تکميل شود.
- بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2002-11-07