Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-11-06 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

نتايج انتخابات

مصاحبه با راديو آزادى

(گوشه هائى از نوار خوب شنيده نشده است)

3
منصور حکمت شاخص ترين چهره حزب کمونيست کارگرى است که تشکلى برانداز نظام ارزيابى ميشود و شرکت در انتخابات ١٨ خرداد را از پيش تحريم کرده بود. در ابتدا درمورد نتايج اعلام شده آرا ميپرسيم:
4
منصور حکمت: اين ادعائى است که ما شنيديم. وقتى خبرها را دنبال ميکنيم ميبينيم همه دارند از قول منبعى به اسم ايسنا اظهار نظر ميکنند حتى خبرگزاريهاى خارجى. اولا اطلاعات مستقل ما چنين اطلاعاتى ... را نشان نميدهد، هيچ نشانه اى از هيچ منبع مستقلى که به ما ...
5
ثانيا شواهدى که ما داريم، کسانى که به ما گزارش داده اند حاکى از اين است که بخصوص تهران صبح تا عصر اساسا خلوت بوده، شهرستانهاى ديگرى هست که حتى کار به زد و خورد کشيده و صندوقها را جمع کرده اند، در تمام کردستان کاملا سوت و کور بوده است. امروز اين عددى که ميدهند واضح است که بايد با ناباورى با آن مواجه شد.
6
راديو آزادى: اما اين صحبت بود که ميزان راى دهنده به آن اندازه بود که تمديد شده ساعت راى دادن و حتى بعداز بسته شدن صندوقها باز هم عده اى منتظر بودند که ميخواستند راى بدهند وليکن نتوانستند اينکار را بکنند؟
7
منصور حکمت: اين اما اخبارش را از کى داريم؟ از حکومتى داريم که در آن روزنامه مستقل ممنوع است، اجازه تکان خوردن به خبرنگاران و مردم نميدهد، بسيج نظامى کرده براى انتخابات. ما اخبارى هم دال بر اين نداريم. تصور من اين است که اگر مغازه اى نميبندد براى اين است که مشترى بيشترى پيدا کند. بعلاوه اگر ٣٠ ميليون نفر مردم در يک روز در يک مملکت بخواهند دسته جمعى يک عملى را با هم انجام دهند شاهد صحنه هاى بسيار پرهمهمه تر و شلوغ ترى از اين خواهيم بود که اينها دادند. هيچ تلويزيونى ٣ دقيقه فيلم ندارد از خبرنگارهاى خودش که رفته باشند با مردم صحبت کرده باشند...
8
راديو آزادى: ولى خبرنگارى دانشجويان ايرانى تنها نبوده، خبرگزارى جمهورى اسلامى هم بوده به انضمام خبرگزاريهاى خارجى که در محل حضور داشته و در اين مورد صحبت کردند. شما هم در مواضع قبلى تان در انتخابات مجلس ششم پذيرفتيد که تعداد شرکت کنندگان به همان ميزانى بوده که کم و بيش اعلام شده ولى در اين مورد بنظر ميايد که نظر سابق را نداريد.
9
منصور حکمت: در اين مورد شواهدى نداريم اولا، ثانيا در اين مورد فرق ميکند. تمام مساله برايشان اين نبود که کى انتخاب ميشود، قرار بود خاتمى از صندوق بيرون بيايد، ميدانستند خاتمى کانديد نظام است، قرار نبود کس ديگرى از صندوق درآيد. در نتيجه مصاف و سوالى که جلو روى حکومت بود اين بود که مردم در اين ماجرا شرکت ميکنند يا نه. واضح است که تمام سيستم تبليغات حکومت بايد برود روى عدد و تعداد کسانى که رفتند شرکت کردند. چون تمام آزمون از نظر خودشان اين بود.
10
ببينيد من جمهورى اسلامى را مرجع معتبرى براى بيان حقيقت راجع به هيچ چيز نميدانم، آمار انتخاباتش هم شامل همين مساله ميشود.
11
راديو آزادى: بهرحال تعداد قابل توجهى راى دادند آيا اين باعث ميشود که شما بازنگرى در مواضع سازمانتان بکنيد نسبت به آن کارى که مردم ميکنند يا اينکه فکر ميکنيد نوع مثلا ابراز نظراتتان بايد تغيير کند يا همانجور که بوده باقى ميماند؟
12
منصور حکمت: من اگر يک نفر هم باشم هنوز ميگويم مردم دارند اشتباه ميکنند و نبايد بروند راى بدهند. در نتيجه اينکه يک عده زيادى بروند کارى بکنند هيچ ربطى با حقيقت آن دارد. اين حکومتى است از نوع آلمان نازى. اگر شما فيلمهاى دوران هيتلر را نگاه کنيد ديگر آنها تقلبى نيست، عده زيادى از مردم را پشت سر خودشان بسيج کردند براى ...
13
هيچ حقانيتى بهشان نميدهد. ما طرفدار رفتن جمهورى اسلامى هستيم فکر ميکنيم نظر اکثريت قريب به اتفاق مردم اين است و ثانيا اگر ميروند در اين نمايشات راى ميدهند براى اين است که اينطور ميپندارند که اين حرکتشان باعث ميشود که جمهورى اسلامى شروع کند به تغيير کردن و رفتن. اگر کسى ميخواست راى بدهد به حضور و بقاى جمهورى اسلامى، ميرفت راى ميداد به آقاى خامنه اى. اگر ميروند به کسانى راى ميدهند که فکر ميکنند چوب لاى چرخ حکومت ميگذارند و حکومت را از درون دچار چنددستگى ميکنند و سست ميکنند براى اين است که حکومت را نميخواهند. بنظر من مردم نبايد راى بدهند ولى آنهم که ميرود راى ميدهد با يک چنين انگيزه اى حرکت ميکند که جمهورى اسلامى بايد برود و اين روند ممکن است با راى دادن من تسريع شود.

14
١٩ خرداد ١٣٨٠، ٨ ژوئن ٢٠٠٠


m-hekmat.com #1770fa.html