صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1800
عنوان مطلب از تهران، با کمال تشکر - کيهان بند را آب ميدهد
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 14   AH014
تاريخ 13790514 - 20000804
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H14.vnf
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 11 Oct 02