Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-11 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

از تهران، با تشکر!

کيهان بند را آب ميدهد


کيهان، سه شنبه ١١ مرداد، صفحه ٢

مقر حزب کمونيست کارگرى ايران در سليمانيه عراق برچيده شد
5
سنندج- خبرنگار کيهان:
6
مقر حزب کمونيست کارگرى کردستان به وسيله نيروهاى اتحاديه ميهنى کردستان عراق در سليمانيه برچيده شد.
7
در جريان اخراج اين حزب از منطقه سليمانيه، که منجر به درگيرى بين طرفين شد، و ١٠ روز ادامه داشت، تعداد ١٠ نفر از حزب کمونيست کارگرى ايران به هلاکت رسيدند و ١٠ نفر ديگر نيز زخمى شدند.
8
به گفته وى در اين درگيرى يکى از مشاوران مرکزى حزب نيز به هلاکت رسيده است. وى افزود: رهبر اين حزب با نام مستعار "منصور حکمت" يکى از شاگردان يک صهيونيست معروف انگليسى است و منابع مالى اين حزب به وسيله اين صهيونيست تامين ميشود. وى افزود: مراتب تقدير و تشکر دولت ايران از اين اقدام طالبانى در جريان ديدار اخير يک هيات از حزب سوسياليست کردستان به سرپرستى "محمد حاجى محمود" با رمضان زاده استاندار کردستان به آنان اعلام شد.

بهار شماره ٦٠، شنبه اول مرداد

در پى فشار اتحاديه ميهنى کردستان عراق به حزب کمونيست کارگرى و درگيرى ميان اين دو حزب، چهار نفر از اعضاى اصلى حزب کمونيست کارگرى کشته و بيش از ١٥ نفر زخمى شدند.
12
گزارشهاى دريافتى حاکى است اين درگيرى ها به دليل فشار اتحاديه ميهنى کردستان بر حزب کمونيست براى ترک مقرهاى خود در مناطق تحت حاکميت اين حزب رخ داد.
13
در اين درگيرى ها تعدادى از اعضاى مسلح حزب کمونيست کارگرى توسط نيروهاى اتحاديه ميهنى کردستان عراق دستگير شدند. همچنين تمامى مقرهاى حزب کمونيست کارگرى در مناطق تحت حاکميت اتحاديه ميهنى کردستان عراق برچيده شد. گفته ميشود علت اصلى درگيرى روابط گسترده حزب کمونيست کارگرى با اسرائيل است.

15
اين دو بريده روزنامه از کيهان (ارگان جناح راست) و بهار (بلندگوى دوم خرداد)، را بخوانيد. آيا واقعا در مورد ماهيت اتحاديه ميهنى (ببخشيد، "شهربانى فخيمه سليمانيه") و وقايع پشت پرده هجوم اخير اين دارودسته به کمونيسم کارگرى در کردستان عراق به توضيح بيشترى نياز هست؟
16
فشار اتحاديه ميهنى به حزب کمونيست کارگرى عراق و تلاش آن براى ممانعت از فعاليت آزادانه اين حزب تازگى ندارد. اتحاديه ميهنى براى ضديت با کمونيسم کارگرى در عراق احتياجى به تحريک خارجى و اسپانسور در خارج مرزها نداشته است. يک حکومت خودگمارده و مرتجع عشايرى-گانگسترى طبعا دل خوشى از کمونيستهاى راديکالى که پرچم يک جامعه انسانى و برابر و امروزى و تحقق برنامه اجتماعى کارگران را بلند کرده اند و عليه مذهب و زن ستيزى بپاخاسته اند ندارد.
17
اما اکنون مسجل شده است که حمله اخير و آدمکشى هاى اتحاديه ميهنى در سليمانيه اينبار با شرکت مستقيم رژيم اسلامى و بنا به سفارش مشخص اراذل حاکم در ايران طراحى شده است. يک فاکتور مهم در تعيين زمان اين تهاجم، گشت يک ماهه نيروى پارتيزانى حزب کمونيست کارگرى ايران به رهبرى مجيد حسينى در عمق خاک ايران در شهر و منطقه مريوان بوده است. در دور قبل نيز پس از گشت نيروهاى حزب به رهبرى عبدالله دارابى، فشار اتحاديه ميهنى به حزب کمونيست کارگرى عراق شدت گرفت. اسلاميون نتوانستند در ايران دست به مجيد حسينى و نيروهاى حزب بزنند. لاجرم آدم شان آنطرف مرز را خبر کردند، سکه چرکينى کف دستش گذاشتند و جنايتى را بعهده اش سپردند. و اکنون از او تقدير ميکنند. براستى که امروز عضويت در اتحاديه ميهنى چقدر بايد مايه افتخار باشد!! بعد از مطلب کيهان، کجا ميخواهند پنهان شوند؟
18
در اين ميان يکسانى موضع و خط و زبان و الفاظ در مطلب بهار و کيهان يکبار ديگر تعلق دو جناح به يک گنداب واحد را يادآورى ميکند. اتهام "استراتژيک" و "مخوف" و صد البته نخ نماى "رابطه با صهيونيسم"، بيان ديگرى براى همان فتواى قديمى مهدورالدم و لازم القتل خواندن مخالفين است که اين قمه کش هاى اسلامى بيش از دو دهه است عادت کرده اند بروى هر مخالف اسلام و رژيم اسلامى و هر انسان آزاده اى پرتاب کنند. حکمى که در دهها هزار مورد عملا به اجرا در آورده اند. کيهان البته پنهان نميکند که ارگان چاقوکش هاست. اما نوشته بهار دوم خردادى و ولتريزه شده هم دارد براى بار صدم نشان ميدهد که زير عباى کريستين ديور "دوم خرداد" هم عينا همان حاکم شرع ها و شکنجه گران و اسلاميون تبهکار لانه کرده اند. بهار و کيهان بلندگوهاى يک جنبش تروريستى و کثيف اسلامى هستند که در منگنه مردم دست و پاى خود را گم کرده است. بگذاريد در پاسخ اين اراذل فقط بگويم که احمق ها کار از اين حرفها گذشته است، اين مزخرفات دردى از شما دوا نميکند. بزودى در تهران گوش همه تان را ميگيريم و به عدالت مردم مى سپاريمتان.

19
منصور حکمت
20
انترناسيونال هفتگى شماره ١٤
١٤ مرداد ١٣٧٩ - ٤ اوت ٢٠٠٠


m-hekmat.com #1800fa.html
Z/