صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 1960
عنوان مطلب درباره محاکمه نمايشى ١٣ شهروند يهودى- مصاحبه
اوريژينال راديو انترناسيونال ١٦ ارديبهشت ١٣٧٩ (٦ ماه مه ٢٠٠٠) - RadioA
تاريخ 13790216 - 20000506
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق اصغر کريمى
انجام شده 20021230 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - اوريژينال کتبى مشخص شود.
- بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 2002-12-31