Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-12-30 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

در مورد محاکمه نمايشى ١٣ شهروند يهودى

مصاحبه با راديو انترناسيونال - ١٦ ارديبهشت ٧٩


3
آذر ماجدى: ميخواهم نظرتان را در باره محاکمه ١٣ يهودى بجرم جاسوسى و آوردن سه تن از آنها در يک نمايش تلويزيونى اعتراف به جاسوسى بپرسم.
4
منصور حکمت: اين يکى از جلوه هاى غم انگيز حاکميت جمهورى اسلامى در اين بيست و چند سال در ايران است. محاکمه هاى ساختگى، اعترافات قلابى، دادگاههاى نمايشى، آدمهاى بيگناهى که از زندانها و سياهچال ها و ميدان اعدام سر درآوردند، اين داستان تمام زندگى اين حکومت است و اين ١٣ نفر شهروند مملکت که با عنوان "يهوديان" (يعنى در واقع به جرم يهودى بودن)، مورد اتهام جاسوسى و تحت بازجويى اند فرقى با صدها هزار نفرى که در اين سالها صابون حکومت به تنشان خورده و در دادگاهاى نمايشى به زندان و اعدام محکوم شده اند ندارند. اين کار هميشگى اين رژيم است که هرچند صباح براى پليسى کردن فضا، براى تهديد مردم، براى ترساندن جامعه و نشان دادن گوشه اى از سبعيت و خشونتش از اين صحنه ها درست کند. واضح است که بهانه هائى در محل در رقابتهاى محلى پيدا ميکنند و کسانى قربانى اين سياست ها ميشوند و به دادگاه کشانده ميشوند. ولى خود اين پديده نه محاکمه است، نه پرونده اى واقعا وجود دارد، نه حقيقتى پشت اين "اعترافات" هست و نه دادگاه دادگاه است. دادگاهى که در آن دادستان و قاضى يک نفر هستند، يعنى دادستان بايد سعى کند خودش را قانع کند که اينها بيگناهند يا گناهکارند و ادله را به خودش حواله بدهد، اين ديگر دادگاه نيست. اين يکى ديگر از همان محاکمه هاى صحرائى اين بيست سال است. مردم را ميگيرند، اگر منفعتشان اقتضا کند ميکشند، اگر منعفتشان اقتضا کند ول ميکنند، يا نگه ميدارند. رفته اند يک عده از کسبه يک شهرى را بجرم جاسوسى براى اسرائيل گرفته اند. اين اتهام استراتژيک و خوفناک اينهاست که قرار است هر جنايت و خشونتى عليه اسراء را در قاموس اينها مجاز کند. تبليغات آنتى سميتيستى و فاشيستى کثيفى را دامن زده اند. اينها خودشان در پرونده سعيد امامى ميگويند که او در قلب وزارت اطلاعات جاسوس اسرائيل بوده، خوب کفاش شيرازى چه چيزى را داشته اطلاع ميداده که سعيد امامى قبلا نميتوانسته اطلاع بدهد، تاسيسات اتمى بالاى باباکوهى يا آلياژهاى پيچيده اى که روى سقف حافظيه بکار رفته است! اينها مسخره است. جمهورى اسلامى نه مشروعيت دارد کسى را دستگير کند، نه مشروعيت دارد کسى را محاکمه کند، نه عدالت در آن مملکت معنى دارد، نه اين اعترافات معنى دارد. اينکه يک عده اى را بگيرند، بعد از يکسال به دادگاه بياورند و بعد طرف بگويد بله من کرده ام، همه با اين آشنا هستيم. با دهها هزار نفر اين کار را کرده اند. چه بسا اينهائى را که الان دارند از روزنامه هاى "خودى" ميگيرند فردا بيايند از اين نوع "اعترافات" بکنند. طرف را ميبرند زندان، ميزنند، تهديد به مرگ ميکنند، خانواده را تهديد ميکنند و بعد وعده ميدهند که اگر زير اين اعتراف نامه را امضاء کنى شايد آقاى خامنه اى عفوت کند. کسى که ميخواهد جانش را بهر قيمت از دست اين اوباش در ببرد ممکن است به اين راضى بشود. در نتيجه اين "اعترافات" پشيزى ارزش ندارد، اينکارهائى که اينها دارند ميکنند جنايت است، اين افراد بايد فورا آزاد شوند. اين حکومت صلاحيت دستگيرى و محاکمه هيچکس را ندارد. در آن مملکت تا وقتى جمهورى اسلامى هست، چيزى به اسم عدالت و قضا نميتواند وجود داشته باشد. اينها فقط دارند پرونده خودشان را در دادگاههاى واقعى بعدى مردم سنگين ميکنند و بس. بايد از اين کارها دست بردارند.


راديو انترناسيونال ١٦ ارديبهشت ١٣٧٩ (٦ ماه مه ٢٠٠٠)


m-hekmat.com #1960fa.html