صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2030
عنوان مطلب دوم خرداد نمرده است! - "استفسار فعال"
اوريژينال انترناسيونال هفتگى شماره 27   AH027
تاريخ 13790820 - 20001110
فايل پايه فايل واژه نگار - دريافت شده از رفيق فاتح بهرامى H27.vnf
انجام شده 20021011 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - بايد با اوريژينال مقابله و تصحيح شود.
- بايد معلوم کرد که چه ترجمه هائى وجود دارد.
- ترجمه هاى موجود بايد جمع آورى شود.


Last updated: 11 Oct 02