Status             Fa   Ar   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  
m-hekmat.com 2002-10-11 اين مطلب هنوز مقابله و تصحيح نشده است.

دوم خرداد نمرده است!

"استفسار فعال"


3
ماجراى طرح استفساريه مجلس و سنگربندى هاى سلحشوران خجالتى دوم خرداد در برابر شوراى نگهبان از يکسو و مراسم عربده کشى اى که بنام محاکمه شرکت کنندگان کنفرانس برلين درجريان است از سوى ديگر، کارنامه رقت آور نهضت دوم خرداد در اين سه سال و نيم را به گوياترين شکل جلوى چشم مردم ايران گرفته است. قوه مجريه و مقننه را گرفتند تا يک شبه به توازن قوايى به مراتب عقب از تر مقطع انتخاب خاتمى سقوط کنند. تمام کسانى که در اين چند سال مردم ايران را بنام "گشايش سياسى" و "اصلاحات" و "گذار مسالمت آميز" بدنبال اين جماعت فرستادند، اکنون حکم ورشکستگى سياسى خود را از واقعيات اوضاع سياسى ايران دريافت ميکنند.
4
از نظر سران مستاصل دوم خرداد که شاهد مارش عبور از خاتمى در پايه هاى جتبش خويشند، تقابل بر سر استفساريه قرار است فرصتى دوباره براى احياى مجلس دوم خردادى و جبران کرنش پيشين به حکم خامنه اى فراهم کند. اينبار "تسليم نميشوند"، "گردن نميگذارند". حتى کروبى هم براى شوراى نگهبان ژست ميگيرد و از مجلس "سکوت آميخته با احترام" دريافت ميکند. چه پرشور و شجاعانه! اما کار از اين حرفها گذشته است. ويدئوى دوم خرداد را نميشود از اول گذاشت. عبور از خاتمى انجام شده است. نه فقط قوه مقننه در اساس از کف رفته است، بلکه قوه مجريه هم همراه با متولى اش مصادره شده است. اکنون اين دوم خرداد است که بايد در انتخابات رياست جمهورى آينده (اگر مردم بگذارند رژيم اسلامى به آنجا برسد) فکرى بحال خاتمى بکند. خاتمى را کدام جناح کانديد خواهد کرد؟
5
٭٭٭
6
محاکمه شرکت کنندگان کنفرانس برلين راجع به کنفرانس برلين و شرکت و عدم شرکت اين و آن و يا آزادى بيان کسى نيست. اين دادگاه نيست، يک مراسم ارعاب است. ميخواهند از جناح مقابل امتياز بگيرند و جامعه را بترسانند. کل اين نمايش وقيحانه و ضد انسانى است و بايد فورا به نيروى مردم متوقف شود. همه توقيف شدگان بايد فورا آزاد شوند. در اين ميان بخصوص بايد با توطئه کثيفى که عليه جان زندانيان و متهمان "غير خودى" چيده اند (و اتهام "تعلق به سازمان وحدت کمونيستى" را براى "محارب" ناميدن يک يا دو نفر آنها علم کرده اند) وسيعا مقابله کرد. اين اوباش ميخواهند خشونت کنند بى آنکه به هم طايفه اى هاى اصلاح طلب خود دست زده باشند. بايد جلوى اينها را گرفت.


منصور حکمت
8
انترناسيونال هفتگى شماره ٢٧
٢٠ آبان ١٣٧٩ - ١٠ نوامبر ٢٠٠٠


m-hekmat.com #2030fa.html