صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2320
عنوان مطلب پيام به ابراهيم عليزاده
اوريژينال کتاب ‌بحران خليج و رويدادهاى کردستان - چاپ دوم، دسامبر٩٣
تاريخ 13700307 - 19910628
فايل پايه فايل واژه نگار تايپ و ارسال شده توسط رفيق اسماعيل ويسى
انجام شده 20030826 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - مقابله شود


Last updated: 2003-08-26