صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2400
عنوان مطلب هدف وسيله را توجيه نميکند
اوريژينال جزوه منتشر شده از طرف تشکيلات آلمان (١)   (٢)
تاريخ 13770223 - 19980513
فايل پايه فايل واژه نگار تايپ شده از روى جزوه ارسالى رفيق فريده آرمان
انجام شده 20030301 - تنظيم و انتشار فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى


Last updated: 2003-03-01