Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

هدف وسيله را توجيه نميکند


1
مدتى است که در شهرهاى آلمان اطلاعيه هاى متعددى پخش ميشوند که در آنها فرد يا افرادى به عنوان جاسوسان جمهورى اسلامى معرفى ميشوند. نوع و روش صدور اطلاعيه‌ها ما را بر آن داشت تا مستقل از نيات کسانى که به انتشار اين اطلاعيه‌ها مبادرت ورزيده‌اند و کاملا مستقل از اينکه متهمين چه کسانى هستند نکات زير را به اطلاع مردم برسانيم.
2
در اين شک نيست که سازمانها و فعالين سياسى مخالف رژيم در خارج کشور حق دارند و بلکه موظفند در نهايت هوشيارى با جاسوسان و عوامل رژيم در خارج کشور برخورد کنند و توطئه هاى رژيم عليه اپوزيسيون را افشا و خنثى کنند. اين يک امر حياتى براى هر سازمان و فردى است که بطور جدى عليه اين رژيم تروريست فعاليت ميکند. اما مانند هر قلمرو ديگر فعاليت سياسى، اين امر بايد به نحوى پيش برده شود که اصول مدنى و انسانى مقدس و والاترى نقض و لگدمال نشود. اين مورد خاص، يعنى صدور اطلاعيه و اعلام اسامى افرادى به عنوان جاسوس رژيم، يک نمونه آشکار اين نقض اصول است. حيثيت و حرمت تک تک انسانها مقدس است. افترا مجاز نيست. اصل بر برائت است. جرم هر کسى فقط ميتواند در مرجعى ذيصلاح و منصف که همه ادله، اتهامات و دفاعيات را بررسى ميکند و موظف به کشف بيطرفانه حقيقت است به ثبوت برسد. محاکمه و مجازات از طريق جرائد و توسط جرائد نقض حقوق مدنى پايه‌اى مردم است. اگر اين روش باب شود آنوقت هيچکس در برابر هتک حرمت و ترور شخصيت مصون نخواهد ماند. مبارزه با عوامل و جاسوسان رژيم بايد با نهايت احساس مسئوليت نسبت به اين اصول حياتى و ابتدائى همراه باشد. اطلاعيه‌هايى که در هفته‌هاى اخير با امضاى يک هيات هشت نفره بدست ما رسيده فاقد اين احساس مسئوليت است.
3
اتهام جاسوسى به افراد آنهم در ملاء عام و بدون آنکه متهمين امکان دفاع از خود را داشته باشند مغاير با کليه موازينى است که براى حفظ حرمت و حيثيت و حقوق شهروندى انسانها لازم الاجرا هستند. حقوق متهم چيست؟ در کدام دادگاه محاکمه شده و قضات دادگاه را چه کسانى و با چه معيارهايى تشکيل ميداده‌اند؟ اتهام بر چه ادله‌اى استوار است؟ اظهارات خود متهم و وکلاى مدافعش چيست؟ در اين مورد هيچکدام از اينها روشن نيست. حق پايه‌اى خود هر متهم است که قبل از هر کس از نوع و موارد اتهام مطلع شده و امکان دفاع از خود را بيابد. براى فعالين اپوزيسيون جمهورى اسلامى، يعنى رژيمى که در تمام حيات ننگين بيست ساله‌اش کوچکترين حقوق را براى متهمين قائل نبوده و تعداد بيشمارى از مخالفين خود را بدون برخوردارى از هيچ گونه حق دفاع حقوقى از خود به قتل رسانده است، رعايت چنين موازينى و حساسيت در مورد آن از اهميتى به مراتب بيشتر برخوردار است.
4
اينها فاکتورهائى است که به طور جدى احساس مسئوليت صادر کنندگان اطلاعيه‌هاى فوق را زير سئوال ميبرد. هدف از افشاى فعاليت جاسوسان جمهورى اسلامى بايد خنثى کردن آنان و امن کردن فضاى فعاليت سياسى در خارج از کشور باشد. روش اين اطلاعيه‌ها به عکس آن منجر ميشود.
5
علاوه بر مورد فوق اطلاعيه بى‌امضايى هم منتشر شده است که در آن يک نفر به عنوان جاسوس جمهورى اسلامى معرفى ميشود که از قرار مشغول گرد آورى اطلاعات در مورد فعالين سياسى در شهر هانوفر است. صرفنظر از سستى دلائلى که در اين اطلاعيه ذکر شده است، اشکال اصلى آن نداشتن امضا است. اين شيوه‌اى مشکوک و پليسى است. اين حق خدشه ناپذير هر کس است که متهم کننده خود را بشناسد. اطلاعيه هاى بدون امضاء بويژه زمانى که موضوع آنها وارد کردن اتهام جاسوسى به افراد باشد، فاقد هرگونه اعتبار بوده و فقط و فقط بايد مشکوک تلقى شوند و محکوم شوند.
6
حزب کمونيست کارگرى به سهم خود هر اطلاع و خبر و شايعه امنيتى را جدى تلقى ميکند و اقدامات لازم براى حفظ امنيت خود را مستقل از صحت و سقم اينگونه اخبار بعمل ميآورد. هر سازمان سياسى ديگرى که با رژيمى از قماش رژيم اسلامى روبروست نيز بايد چنين کند. اما حفظ امنيت خويش هرگز نميتواند توجيه و بهانه‌اى براى نقض حقوق مدنى و انسانى مقدس ديگران باشد. مبارزه براى آزادى هيچ بخشى از مردم نميتواند به بهاى نقض آزادى و حقوق بخشى ديگر به پيش برده شود. مبارزه امروز ما سيماى جامعه فردا را ترسيم ميکند. ما صميمانه و جدا به همه کسانى که از سر خيرخواهى براى مبارزه عليه رژيم اسلامى به صدور اين اطلاعيه‌ها دست زده‌اند ميخواهيم که از اين روش فاصله بگيرند. اين روش غير اصولى و مخرب است. بايد روش اصولى را جست و ما براى هر همفکرى با دوستان براى يافتن اين روش اصولى آماده‌ايم. و بالاخره تاکيد ميکنيم که از نظر ما اصل بر برائت است و مادام که جرمى در يک مرجع صالح و در يک روند عادلانه عليه کسى به ثبوت نرسيده باشد، آن شخص، و طبعا کسانى که از آنها در اين اطلاعيه ها نام برده شده است، شهروندان محترم و بيگناه جامعه محسوب ميشوند.
7
تشکيلات آلمان حزب کمونيست کارگرى ايران
١٣ مه ١٩٩٨


m-hekmat.com #2400fa.html