Status             Fa   Ar   Tu   Ku   En   De   Sv   It   Fr   Sp  

دريغ از يک جو شعور!


1
چندى پيش در شهرهاى هامبورگ و هانوفر اعلاميه‌هائى منتشر شد که نويسندگان آن ظاهرا بر مبناى ديدارى با يکى از مقامات دولت آلمان، چند تنى را با ذکر نام و بدون ارائه سند و مدرکى به جاسوسى و همکارى با رژيم اسلامى متهم کردند. در رابطه با اين اعلاميه‌ها تشکيلات آلمان حزب کمونيست کارگرى ايران طى اطلاعيه‌اى عليه اين روش هشدار داد (متن اطلاعيه ضميمه است). ما در آن نوشته در کمال متانت حقوق مدنى افراد، اصل برائت، و امکان دفاع از خود، اصل ممنوعيت افترا و بطور خلاصه آن حقوق طبيعى‌اى که نسل بعد از نسل مردم ايران و بخش اعظم جهان از آن محروم بوده اند را گوشزد کرديم. ما از صحت و سقم اتهاماتى که به اين افراد وارد شده مطلع نيستيم. اما اين ابدا تغييرى در موضوع نميدهد. حقوق مدنى متهمين و مجرمين را براى قديسين و معصومين نمينويسند. اصل برائت، حق دفاع از خود و کليه حقوق سلب ناپذيرى که نام برديم دقيقا براى کسانى موضوعيت پيدا ميکند که ظن ارتکاب جرم از جانب آنها ميرود و مورد اتهام قرار گرفته‌اند. اينها حتى حقوق متهمين به قتل و جنايت است، اينها حقوق کسانى است که حتى حين ارتکاب جرم دستگير شده‌اند.
2
در پاسخ بيانيه ما، حضرات هر چه در چنته خاليشان داشتند بيرون ريختند. فحاشى کردند و رجز خوانداند. اعلام کردند که از آنجا که ميپندارند با رژيم اسلامى مبارزه ميکنند، خود را مجاز ميدانند که حقوق مدنى افراد را يکجا شکمى ملغى اعلام کنند و يک تنه در نقش دادستان و قاضى و ميرغضب حق افراد را کف دستشان بگذارند. گوئى مشکل مردم با خلخالى‌ها و ريشهرى‌ها و گيلانى‌ها فقط عمامه شان بوده است و همه منتظرند تا با آغوش باز همان ذهنيت منحط، همان تلقى نازل از شأن و حق فرد و همان دادگاههاى صحرائى و محاکمه هاى مخفى چند دقيقه اى را در بسته بندى جديد از محافل درجازده ايرانيان قبلا سياسى هامبورگ و هانوفر تحويل بگيرند.
3
در پاسخ فحاشى هاى اينها ما فقط ميگوئيم خجالت بکشيد. رشد کنيد. شعور پيدا کنيد. زبان ياد بگيريد. روزنامه بخوانيد. در کتابخانه محلتان عضو بشويد و با آدمهاى فهيم‌ترى معاشرت کنيد. در آنسوى گتوى سياسى شما، دنيا تاريخى دارد، مدنيتى دارد، آرمانهايى دارد. انسانها حقوق دارند، شأن و حرمتى دارند. مادام که جرمى عليه کسى ثابت نشده شهروند بيگناه و برابر و محترم جامعه محسوب ميشود. اين اصل را کارگران با انقلاب آورده‌اند، نه براى نوازش مجرمين، بلکه براى مصون داشتن همه، مصون داشتن مردم، از "عدالت" دلبخواهى، فئودالى، شرع زده و قرون وسطائى امثال شما و نسخه‌هاى اسلامى‌تان در ايران. ما با شما شوخى نداريم. اينها جر و بحث‌هاى "درونى" چپ‌ها نيست. اين اختلاف عميق کمونيسم کارگرى است با شرق زدگى و عقل ستيزى و انسان گريزى چپ خرده بورژوائى ايران که انگار رسالتى جز فرارى دادن مردم از سوسياليسم براى خود قائل نيست.
4
خوشبختانه اينبار يک حزب کمونيست کارگرى در ايران وجود دارد.

5
تشکيلات آلمان حزب کمونيست کارگرى ايران
٢٩ ژوئيه ١٩٩٨


m-hekmat.com #2410fa.html