صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2490
عنوان مطلب کمونيست ها و پراتيک پوپوليستى
اوريژينال بسوى سوسياليسم، دوره اول شماره ٦، ٢٠ مرداد ١٣٦٢ - BSa06
تاريخ 13620520 - 19830811
فايل پايه فايل واژه نگار دريافت شده از رفيق اسماعيل ويسى 2490fa.vnf
انجام شده 20031009 - تنظيم و انتشار html فارسى
قدم بعدى - مقابله شود.


Last updated: 2003-10-09