صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2640
عنوان مطلب گزارش کميته مرکزى اتحاد مبارزان کمونيست به کنگره اول
اوريژينال بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٥ - اول بهمن ١٣٦١ - صفحه ٦ تا ٢٦ - BSa05
تاريخ 13611101 - 19830121
فايل پايه 2640fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030824 - تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله شود.
- نشريات و اسناد مورد اشاره اسکن شود.


Last updated: 2003-08-24