صورت وضعيت            STATUS

شماره شناسائى 2680
عنوان مطلب درباره وحدت - سرمقاله ب.س. شماره ٢
اوريژينال بسوى سوسياليسم - دوره اول - شماره ٢ - شهريور ١٣٥٩ - صفحه ١ تا ٧ BSa02
تاريخ 13590511 - 19800802
فايل پايه 2680fa.vnf
انجام شده 20030420 - عنوان به ليست فارسى اضافه شد.
20030810 - تايپ و تبديل به فايل html فارسى با استاندارد يونى کد
قدم بعدى - مقابله و تصحيح شود.


Last updated: 2003-08-10